Om os

GreenMobility A/S er en dansk udbyder af elektriske dele-bybiler med internationale ambitioner. I dag opererer virksomheden 400 Bybiler i Københavnsområdet og tilbyder bekvem, billig og bæredygtig transport til dem, der ønsker fleksibilitet, men som har mindre behov for at eje egen bil. Bilerne lokaliseres, bookes og låses op med Din Bybil app’en. Man betaler per minut, man bruger bilen, og efterlader den blot ved rejsens mål inden for Zonen, hvor den næste bruger kan leje den. Drevet af tre globale megatrends: urbanisering, bæredygtighed og deleøkonomi, forventer vi, at efterspørgslen på miljørigtige bybiler fortsat vil stige i Europa. Vores mål er at være blandt Europas førende udbydere på markedet for bybiler og at være til stede i 20 byer i 2021. GreenMobility A/S er noteret på Nasdaq First North København.

Ansvarlighed

GreenMobility har en dedikeret og professionel bestyrelse, der har det overordnede ansvar for at selskabet udviser ansvarlighed. Det er den daglige ledelses væsentligste opgave at udleve den ansvarlighed, der er dem pålagt.

Ansvarlighed over for omverden
Hos GreenMobility arbejder vi kun med grønne biler, dvs. biler der ikke belaster det lokale miljø, hverken med CO2 eller NOX.

Vi oplader vores elbiler med grøn strøm. Vi er godt klar over, at strøm ikke altid kan være grøn, men via vores strømleverandører sikrer vi, at vi bruger den mest miljøvenlige strøm, der primært er skabt gennem vedvarende energi.

Vi har etableret Hotspots parkeringspladser, så vi ikke fylder mere end nødvendigt i bybilledet.

En del af vores strategi er at begrænse tætheden i trafikken, ved at få flere mennesker til at bruge den samme bil, frem for at have hver sin bil.

Vi hjælper vores erhvervskunder med at introducere vores løsning over for deres medarbejdere. Vi samarbejder for at begrænse brug af egen bil, og vi giver let adgang til Bybilerne ved at etablere Hotspots tæt på virksomhederne.

Ansvarlighed over for medarbejdere
Hos GreenMobility er der ansat mange unge medarbejdere. Det er supermotiverende, men også en mere ansvarsfuld ledelsesopgave end med andre medarbejdergrupper. Ansvar udleves med flere MUS-samtaler og en grundigere evaluering før ansættelse.

For medarbejdere i GreenMobility er der en forventning om, at de fortsætter deres uddannelse og ikke står i stampe med viden og evner. GreenMobility sørger for plads og motiverer til videre uddannelse. Rigtig mange jobs i GreenMobility er sådan indrettet, at der er plads til studier ved siden af.

Generelt er vores styrke medarbejderne. Der er et selvskabt stærkt sammenhold og der lægges ekstra kræfter i, at alle har det godt.

Medarbejdere, der ikke passer ind, forlader selskabet ud fra de regelsæt, vort samfund kræver. Såfremt en medarbejder må forlade GreenMobility, er det altid ledelsens opgave at undersøge, om der er muligheder for at placere medarbejderen andre steder i organisationen, internt eller i søsterselskaber.

Ansvarlighed over for leverandører og samarbejdspartnere
GreenMobility samarbejder med mange partnere og har mange leverandører. Vi vælger partnere, vi har tillid og tiltro til, og som efter reference kan opfylde vores krav til kvalitet, miljø og integritet.

Alle leverandører vil årligt blive evalueret og sammenholdt med lignende leverandører.

En partner eller leverandør må ikke give gaver eller andre benefits til den enkelte medarbejder i GreenMobility. I tilfælde af, at dette ikke overholdes, vil samarbejdet med leverandøren ophøre øjeblikkeligt. Skulle en leverandør ønske at overdrage en julegave, vil der være klare retningslinjer for dette – julegaver vil blive doneret væk. Vi anbefaler, at leverandører eller samarbejdspartnere undlader at begave GreenMobilitys medarbejdere eller ledelse – så er der ikke tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert.
Alle, der mener hvad der kunne være med til at optimere GreenMobility verdenen over for kunder, miljøet, indtjeningen m.m. skal være meget velkomne til at tage kontakt.

Bilindkøb ligger under operation.
Infrastruktur for flåden ligger under operation.
IT/kontormateriale ligger under administrationen.
Rådgivning/konsulentydelser ligger under ledelsen.
Kontor og tilbehør ligger under administrationen.
Reklame, annoncer o.lign. ligger under marketing.

Ansvarlighed over for myndighedernes krav
GreenMobility’s regnskabsår følger kalenderåret, og der er generalforsamling senest i april måned.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, gerne med en ligelig fordeling af kønnene, men medlemmerne vælges ud fra evner og ikke ud fra køn. Alle medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, formanden dog for 2 år

Direktionen består af mellem 2-4 medlemmer. Selskabets CEO rapporterer til bestyrelsesformanden.

Direktionen leverer hver måned en statusrapport om selskabets forhold til bestyrelsen. Planen indeholder økonomiske forhold, information omkring medarbejdere, indsats omkring CO2 reduktion, generelle tiltag, fokusområder, og forretningsmæssige forhold, der indgår i overvågningen af, om selskabet udvikler sig i den rigtige retning i forhold til planerne.

”Skulle der opstå tvivl omkring vores ansvarlighed, vil jeg meget gerne informeres”
Henrik K. Isaksen
Bestyrelsesformand i GreenMobility A/S
E-mail: hi@greenmobility.com

Læs mere!

Ærlige

Vi har fokus på at møde vores kunder, partnere og konkurrenter som ligeværdige. Vi handler med integritet og er konsekvente, så man ved, hvad man får, når man vælger os.

Forandringsparate

Vi er agile, klar til omstilling og tilpasning til markedet. Vi vil være først og anderledesi forhold til produktløsninger, samarbejdsaftaler og tilbud. 

Innovative

Vi er visionære og driver ikke "bare" et delebilskoncept. Vi er med til at ændre opfattelsen af bilejerskab og mobilitet i fremtiden. Vi venter ikke på fremtiden – vi skaber den, og det skal ikke blot afspejle sig i vores produkt, men også i hvordan vi kommunikerer med markedet.

Ansvarlige

Vi tænker ansvarlighed i alt, hvad vi gør. Ikke bare ved vores høje prioritering af miljøet i byen, men også i forhold til vores medarbejdere, partnere og samfundet omkring os.

Kundefokuseret

Vi vil levere den bedste kundeoplevelse. Altid smilende og glade medarbejdere på tværs af alle platforme, hvor vi er til stede. Vi tænker på kunderne først, når vi træffer beslutninger.

Vedtægter

GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85

1. Navn og formål

1.1. Selskabets navn er GreenMobility A/S.

1.2. Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

1.3. Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at etablere og drive forretning med mobility as a service (Maas), corporate car sharing og fixed float car sharing, free float car sharing, biludlejning, leasing og andre transportløsninger samt dermed forbundet virksomhed, herunder franchise-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed.

 

2. Aktiekapital og aktier

2.1. Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 666.666,40, fordelt i aktier à nominelt kr. 0,40 eller multipla heraf.

2.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.3. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

2.4. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR nr. 30 20 11 83.

2.5. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

2.6. Ingen aktier har særlige rettigheder.

2.7. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

2.8. Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

 

3. Forhøjelse af aktiekapital

3.1. Bestyrelsen er indtil den 31. december 2017 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 166.666,40. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant betaling. 

3.1.1. Bestyrelsen har ved beslutning af 30. maj 2017 udnyttet bemyndigelsen i pkt. 3.1 til at forhøje Selskabets aktiekapital, hvorefter nominelt kr. 166.666,40 af bemyndigelsen er tegnet.

3.2. Bestyrelsen er indtil den 1. maj 2022 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 66.666. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

3.3. Bestyrelsen er indtil den 1. maj 2022 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 13.300 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets medarbejdere og/eller i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.

3.4. Nye aktier udstedt i henhold til punkt 3.1, 3.2 og 3.3 skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.

 

4. Generalforsamlingen, afholdelsessted og indkaldelse

4.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. 

4.2. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april hvert år. Senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen herfor samt fristen for at fremsætte krav om optagelse af bestemte emner på dagsordenen.

4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.

4.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

4.5. Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:

(a) Indkaldelsen 
(b) Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
(c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
(d) Dagsorden og de fuldstændige forslag 
(e) Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

4.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

4.7. Generalforsamlingen skal afholdes på dansk og dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen skal foreligge på dansk.

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

5.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

(a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
(b) Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
(c) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
(d) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
(e) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
(f) Valg af medlemmer til bestyrelsen
(g) Valg af revisor
(h) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
(i) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
(j) Eventuelt

5.2. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

6. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen

6.1. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

6.2. En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.

6.3. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

6.4. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.

6.5. En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 6.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

6.6. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,40 giver én stemme.

7. Beslutninger på generalforsamlingen

7.1. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

7.2. Beslutning om vedtægtsændring, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

8. Bestyrelsen

8.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.

8.2. Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

8.3. Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.

8.4. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

8.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, er repræsenteret.

8.6. Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9. Direktionen

9.1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til fire medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

10. Tegningsregel

10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

11. Elektronisk kommunikation

11.1. Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.

11.2. Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail.

11.3. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mail adresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

11.4. Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, www.greenmobility.com.

12. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

12.1. Selskabet har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

13. Revision og årsrapport

13.1. Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13.2. Årsrapporten udarbejdes på dansk.

14. Regnskabsår

14.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2017 og senest opdateret i henhold til bestyrelsesbeslutning af 30. maj 2017.

Læs mere!

Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning

Bestyrelsen i GreenMobility A/S (”Selskabet” eller ”GreenMobility”) har vedtaget denne vederlagspolitik, der beskriver principper for vederlag til bestyrelsen og direktionen (bestyrelsen og direktionen kaldes herefter samlet for ”Ledelsen”). Vederlagspolitikken indeholder også overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af Ledelsen i henhold til selskabslovens § 139.

Vederlagspolitikken, herunder retningslinjerne for incitamentsaflønning, blev vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling i maj 2017.

Formål
Selskabets vækst og fremtidige succes afhænger blandt andet af Ledelsens indsats. Det overordnede formål med politikken og disse retningslinjer er derfor at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Ledelsen. Aflønning af Ledelsens medlemmer, herunder størrelsen og sammensætningen af en sådan aflønning, skal fastsættes med henblik på at fremme værdiskabelse i Selskabet samt at implementere dets kortsigtede såvel som langsigtede strategiske mål.

Bestyrelsen
Medlemmer af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag, som godkendt på den ordinære generalforsamling, for hvert pågældende regnskabsår. Bestyrelsen modtager ikke incitamentsaflønning.

Selskabet kan refundere bestyrelsesmedlemmers rimelige udgifter til f.eks. rejse og hotel i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder baseret på de faktisk afholdte omkostninger.

Såfremt et af bestyrelsens medlemmer pålægges særlige ad hoc opgaver, der falder uden for de sædvanlige opgaver, der påhviler dette medlem, kan det pågældende medlem med bestyrelsens godkendelse modtage et særskilt yderligere honorar herfor.

Direktionen
Direktionens ansættelsesvilkår, herunder løn, pension, fratrædelse og deltagelse i incitamentsprogrammer fastlægges af bestyrelsen.

Medlemmer af direktionen modtager et fast årligt vederlag, sædvanlige frynsegoder (som f.eks. fri telefon og computer) og har derudover mulighed for at deltage i et kortsigtet og et langsigtet incitamentsprogram samt modtagelse af ekstraordinære bonusser i særlige tilfælde.

Det kortsigtede incitamentsprogram kan bestå af en kontant bonus til medlemmerne af direktionen baseret på performance i løbet af et regnskabsår baseret på bestyrelsens skøn. Performancekriterierne kan relatere sig til visse resultater eller andre mål baseret på Selskabets strategiske og operationelle tiltag blandt andet Selskabets ’key performance indicators’, som fastsat af bestyrelsen fra tid til anden. En kontant bonus tildelt under det kortsigtede incitamentsprogram kan maksimalt udgøre 25 % af den pågældende direktørs årsløn på tildelingstidspunktet.

Det langsigtede incitamentsprogram kan bestå af tildeling af aktier eller aktiebaserede instrumenter (f.eks. aktieoptioner, warrants, matching shares, restricted share units eller lignende), der har mulighed for at modne baseret på performance i løbet af minimum tre regnskabsår baseret på bestyrelsens skøn. Performancekriterierne kan relatere sig til visse resultatmål baseret på Selskabets strategiske og operationelle tiltag blandt andet Selskabets samlede driftsresultat, visse individuelle præstationsmål og udviklingen i Selskabets aktiekurs. Værdien af tildelinger under det langsigtede incitamentsprogram kan maksimalt udgøre 25 % af den pågældende direktørs årsløn på tildelingstidspunktet. Selskabets forpligtelse til at levere aktier ved modning af tildelinger under det langsigtede incitamentsprogram forventes afdækket gennem beholdning af egne aktier, udstedelse af bonusaktier eller lignende.

Bestyrelsen kan bestemme tidspunktet for tildeling af incitamenter, størrelsen på sådanne incitamenter, betalingsform samt alle andre betingelser for sådanne incitamenter, herunder eventuelle restriktioner, udsættelser eller resultatmål.

Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde beslutte at tildele engangsbonus eller anden ekstraordinær incitamentsaflønning, f.eks. i form af fastholdelsesbonus, fratrædelsesgodtgørelse, sign-on bonus eller andre bonusordninger. Tildeling af ekstraordinær bonus kan bestå af kontanter og/eller være aktiebaseret og kan være betinget af opnåelse af visse resultatmål.

I ekstraordinære tilfælde kan Selskabet kræve hel eller delvis tilbagebetaling af incitamentsaflønning udbetalt til medlemmer af direktionen (”claw back”), f.eks. i tilfælde af graverende fejl i regnskabstallene eller i et andet grundlag for tildeling eller modning.

Derudover kan bestyrelsen fastsætte vilkår for accelerering af modning eller udnyttelse eller regulering af incitamentsaflønningen, udnyttelseskurs, resultatmål m.v. i tilfælde af ændringer i kapitalstrukturen eller andre væsentlige forhold, som ellers ville have en utilsigtet virkning på incitamentsaflønningens værdi eller effekt.

Opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse
Ansættelseskontrakter for direktionsmedlemmer indeholder visse vilkår, der er sædvanlige i forhold til danske børsnoterede selskaber, herunder opsigelsesvilkår og medarbejderklausuler.

Et normalt opsigelsesvarsel kan ikke overstige 24 måneder og en eventuel fratrædelsesgodtgørelse kan maksimalt udgøre en værdi svarende til de sidste to års aflønning.

Vedtagelse
Bestyrelsen gennemgår vederlagspolitikken og retningslinjerne for incitamentsaflønning mindst én gang om året. Eventuelle ændringer i politikken og retningslinjerne skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Denne vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.greenmobility.com.

Læs mere!

Historien

Ideen bag Din Bybil
Din Bybil bryder med tanken om, at man selv skal eje, leje eller lease en bil for at få opfyldt sit private mobilitetsbehov. Ideen er, at man ikke skal binde kapital i et køretøj, når en del privatejede biler alligevel holder stille en stor del af ugen. En ny undersøgelse fra COWI viser, at 23% og 26% af bilerne på henholdsvis Østerbro og Vesterbro i København holder parkeret samme sted i løbet af ugen.
Motoriseret mobilitet har således været forbundet med en tung kapitalbinding, der slet ikke udnyttes fuldt ud – det gør Din Bybil op med.

Bybilen er en service, der er tilgængelig, når du ønsker det, helt uden de forpligtigelser som brændstof, parkering, forsikring og afgifter, som hører med, når du selv ejer en bil. Kernen i Bybils-konceptet er, at du alene betaler for den tid, du bruger bilen. En app giver dig hurtigt overblik over, hvor din nærmeste Bybil holder, og du bruger app’en til bestilling, afregning – og som bilnøgle.

Mobilitet uden det tunge ejerskab
Begrebet MAAS (mobility as a service) blev første gang hørt i 2012, hvor bilverdenen gav udtryk for et behov for større fleksibilitet omkring kundens individuelle transportbehov.- I stedet for at betale bilens fulde pris ville kunden i fremtiden kun betale for den tid, man faktisk brugte bilen.

Mange kender begrebet delebiler. GreenMobility er en form for delebil, men vi skiller os ud ved alene at have dele-bybiler, i bestemte områder, primært i større byer. Antallet af biler skal sikre umiddelbar tilgængelighed indenfor meget kort gåafstand. GreenMobility har pt 400 Bybiler på gaden i den københavnske Zone, hvilket sikrer dette.

Menneskets behov for transport og mobilitet er kraftigt voksende. GreenMobility ønsker at være en aktiv udbyder af en løsning, der hjælper byens borgere og besøgende med at komme rundt på en hurtig, enkel og miljørigtig måde – og samtidig være fri for at eje en bil selv.

Det siges, at bilen i gennemsnit benyttes mindre end 1 time pr. døgn – resten af tiden står den stille. Det kan opfattes som spild, men gevinsten er, at det er dejligt altid at have en bil til rådighed – en bil, man kender. Mange i den yngre generation forventes ikke at ville eje egen bil – men de ønsker alligevel at have samme adgang til en individuel mobilitetsløsning, hvor de kun betaler for brugen, ligesom når de eksempelvis bruger en taxi eller en by-cykel. Opfattelsen hos den yngre generation er, at der altid skal være en transportløsning klar, uden det tunge ejerskab.

Disse krav opfylder Bybilen, som altid er et sted i nærheden, og hvor man kun betaler for den tid, man faktisk bruger bilen, ligesom det altid vil være en type bil, som man kender.

Fra idé til virkelighed
GreenMobility startede sin rejse i 2015 med at planlægge, hvordan et delebybils – firma skulle etableres og operere i dagligdagen.
Den første bil kørte på gaden i september/oktober 2016, hvor der blev testett 25 biler – og endelig i november 2016 lukkede vi op for, at vores kunder kunne bruge Bybilerne.

Før den første Bybil kom på gaden i København, brugte vi et år på udvikling af teknik, GreenMobility brandet, processer, organisation, træning/uddannelse samt planlægning og indgåelse af samarbejder med mange stabile leverandører.

GreenMobility er i dag en del af HICO Group, som ejes af Henrik Isaksen, der også er formand for GreenMobility’s bestyrelse. Desuden er erhvervsmanden Jørn P. Jensen medejer af GreenMobility. HICO Group er også aktiv inden for biludlejning, leasing, bilforretninger, IT og ejendomme. Erfaringen fra biludlejning og leasing har været en væsentlig årsag til, at HICO Group begyndte på dele-bybiler og dermed etablerede GreenMobility. Dele-bybiler er meget nær det samme som traditionel biludlejning, det sker bare oftere og hurtigere – og skal være væsentligt lettere, smartere og mere tilgængeligt end traditionelbiludlejning.

Vores vision
Vi ser en fremtid med færre biler i byerne, mindre forurening og mindre støj. Folk har let adgang til mobilitet, uden at de nødvendigvis ejer deres bil, og dele-bybiler indgår i en samlet transportløsning sammen med offentlig transport og cykler. GreenMobility spiller en vigtig rolle i denne fremtid – ikke blot i København, men i en række byer rundt om i verden.

Om 2-3 år er ejerkredsen i GreenMobility udvidet, vi har samarbejde med større partnere omkring reduktion af tætheden i trafikken i byer, kombineret med en væsentlig reduktion af miljøbelastningen (GreenMobility yder alene i København en reduktion på 20.000 tons CO2 pr. år fra 2020), og så har vi en organisation af superdygtige og engagerede medarbejdere, der alle arbejder hårdt på at få det til at ske.

Læs mere!

Den daglige ledelse

Den daglige ledelse er placeret på GreenMobilitys hovedkontor - Hillerødgade, København N. Der afholdes ledergruppemøde hver uge samt et generelt statusmøde med alle medarbejdere hver uge. Direktionen leverer løbende en statusrapport til bestyrelsen om selskabets fremdrift i forhold til de planer, bestyrelsen har fastlagt.

Torben Andersen
CEO

Torben Andersen er overordet ansvarlig for ledelsen og udviklingen af GreenMobility. Når han ikke er på kontoret dyrker han triatlon, slapper af med familie og venner eller går tur med hunden.

Søren Kovsted
CFO

Søren Kovsted deltager i den generelle udvikling af GreenMobility’s forretning med ansvar for økonomi, fore casting, rapportering og øvrig administration. Fritiden benytter Søren med familie og venner.

Christina Carpens
COO

Christina Carpens har ansvaret for kundeservice og driften af Bybilerne. Når hun ikke arbejder fordrives tiden med styrketræning, gør-det-selv projekter samt hygge med familie og venner.

Kasper Suhr-Larsen
CTO

Kasper har ansvaret for den tekniske platform, lige fra teknikken i bilen til appen du har i hånden. Når Kasper ikke arbejder, har han solbrillen på i København, samt spiller Squash.

Anders Wall
International Sales Director

Anders er ansvarlig for den internationale strategi. Har en MBA. Bor i Charlottenlund med sin hustru og 3 børn. Anders har erfaring med at onboarde franchise partnere.

Thomas Heltborg Juul
CMO

Thomas er ansvarlig for marketing, kommunikation og B2B-salg. Thomas bor I Virum med sin hustru og tre børn. Thomas bruger sin fritid med familie og venner.

Bestyrelsen

Alle medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, formanden udpeges af bestyrelsen blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes bestyrelsesmøder hver 3. Måned. Der afholdes en årlig strategisession over to dage, hvor den daglige ledelse og bestyrelsen lægger strategiplanen for det kommende år, her besluttes ligeledes årshjulet i GreenMobility. Bestyrelsen modtager løbende en statusrapport fra direktionen om selskabets fremdrift i forhold til planer, budgetter og de ansvarsområder, der er fastlagt for direktionen.

Henrik K. Isaksen
Formand

Jørn P. Jensen
Medlem af bestyrelsen

Pia Kleist
Medlem af bestyrelsen

Mette W. Vestergaard
Medlem af bestyrelsen